«شرکت گل باغ سی لدار»

«تولیدکننده‌گلاب وعرقیات ونوشیدنی هایی گیاهی و محصولات غذایی ارگانیک»

مدیر عامل:علی حسین زاده لداری
شرکت تعاونی گل باغ سی لداردر سال ۸۹به ثبت رسیده
ودرزمینه تولیدات گلاب ،عرقیات ،نوشیدنی های گیاهی و
محصولات غذایی ارگانیک باکسب مجوزازجهاد کشاورزی و
پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان در سال۹۲
به صورت رسمی کار خود را اغاز کرد.

photo_2017-04-14_20-13-10