اقدامات صورت گرفته بعد از جمع اوری محصول(درمرحله خرمن زنی شالی ابتدا اجزای خرمنکوب رابازدیدکرده وتمیزکاری وخالی کردن شالیهای بجا مانده غیر ارگانیک درخرمنکوب انجام میشود و بعد شلتوکها درکیسه ها بسته بندی شده وروی تمام کیسه ها کلمه ارگانیک نوشته میشود تا با شلتوک های غیر ارگانیک درحین انتقال ازمزرعه تامنزل و کارخانه شالی کوبی قاطی نشود)

اقدامات صورت گرفته در شالی کوبی جهت تبدیل به برنج سفید و قهوه ای(بازدیدو تمیزکاری وخالی کردن اجزای شالی کوبی جهت وجود احتمالی برنج وشلتوک غیرارگانیک درداخل فر ودستگاه بالا بر)

اقدامات صورت گرفته دراردکوبی جهت تبدیل برنج ارگانیک به ارد برنج ارگانیک(بازدیدوتمیزکاری وخارج نمون برنج وارد باقی مانده در دستگاه اردکوبی)

فرایند و مراحل طی شده برای تولید برنج ارگانیک

مشخص نمودن موقعیت دقیق جقرافیایی
نزدیک نبودن مزرعه به شهرک های صنعتی بدلیل احتمال تولید و ایجاد سرب وا لاینده ها و پس ماندهای مخرب محیطی واحاطه شدن زمین کشاورزی به وسیله جنگل که باعث عدم ارتباط کشت زارها با هم دیگر می شود
ابیاری شالیزاربا استفاده از اب چشمه انالیزشده سالم که مورد تاییدکارشناسان و بازرسان شرکت پارس گواه رسیده است

استفاده ازبذرارگانیک درکشت برنج ارگانیک
اقدامات صورت گرفته جهت مرغوب کردن خاک مزرعه با استفاده از کودهای حیوانی(کود اردکهای ارگانیک )
اقدامات صورت گرغته جهت مبارزه باعلفهای هرز در خزانه برنج و شالیزار(محصور کردن کل محیط مزرعه و اقدام به کشت توام برنج با اردک زیرا بخش زیادی ازغذای روزانه اردکها را بذر علفهای هرز و بقایای گیاهی و علفهای هرز داخل مزرعه تشکیل می دهند

برنج ارگانیک

عکس ها

ویدیو ها

<div id=”15043526906365893″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/OlyR2?data[rnddiv]=15043526906365893&data[responsive]=yes”></script></div>

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

محصولات