یکی از راه های استفاده از میوه های جنگلی تهیه مربا از ان می باشد .شرکت تعاونی با میکس نمودن عسل با میوه های پخته شده

انواع مربا های عسلی با مجوز ارگانیک را تولید می کند عدم استفاده شکر در این مربا ها سبب شده که این مربا حتی برای بسیاری از

بیماران قابل مصرف باشد.

 

این مرباها عبارتند از:

  • مربای عسلی گل محمدی
  • مربای عسلی بهار نارنج
  • مربای عسلی انجیر
  • مربای عسلی به جنگلی
  • مربای عسلی بالنگ
  • مربای عسلی شقاقل
  • مربای عسلی تمشک
  • مربای عسلی کیالک جنگلی
  • مربای عسلی گالش انگور