فرایند و مراحل طی شده برای تولید برنج ارگانیک

  • مشخص نمودن موقعیت دقیق جقرافیایی

نزدیک نبودن مزرعه به شهرک های صنعتی بدلیل احتمال تولید و ایجاد سرب وا لاینده ها و پس ماندهای مخرب محیطی واحاطه شدن زمین کشاورزی به وسیله جنگل که باعث عدم ارتباط کشت زارها با هم دیگر می شودابیار شالیزاربااستفاده از اب چشمه انالیزشده سالم که مورد تاییدکارشناسان و بازرسان شرکت پارس گواه رسیده است

  • استفاده ازبذرارگانیک درکشت برنج ارگانیک

اقدامات صورت گرفته جهت مرغوب کردن خاک مزرعه با استفاده از کودهای حیوانی(کود اردکهای ارگانیک )اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه باعلفهای هرز در خزانه برنج و شالیزارمحصور کردن کل محیط مزرعه و اقدام به کشت توام برنج با اردک زیرا بخش زیادی ازغذای روزانه اردکها را بذر علفهای هرز و بقایای گیاهی و علفهای هرز داخل مزرعه تشکیل می دهند

  • اقدامات صورت گرفته بعد از جمع اوری محصول

درمرحله خرمن زنی شالی ابتدا اجزای خرمن کوب رابازدیدکرده وتمیزکاری وخالی کردن شالی های بجا مانده غیرارگانیک درخرمن کوب انجام میشود و بعد شلتوکها درکیسه ها بسته بندی شده وروی تمام کیسه ها کلمه ارگانیک نوشته میشود تا با شلتوک های غیر ارگانیک درحین انتقال ازمزرعه تامنزل و کارخانه شالی کوبی قاطی نشود

  • اقدامات صورت گرفته در شالی کوبی جهت تبدیل به برنج سفید و قهوه ای

بازدیدو تمیزکاری وخالی کردن اجزای شالی کوبی جهت وجود احتمالی برنج وشلتوک غیرارگانیک درداخل فر و دستگاه بالا براقدامات صورت گرفته در اردکوبی جهت تبدیل برنج ارگانیک به ارد برنج ارگانیک بازدیدوتمیزکاری وخارج نمون برنج وارد باقی مانده در دستگاه اردکوبی

برنج ارگانیک

عکس ها